Elkvalitet – en förutsättning för industrins konkurrenskraft

Industrin står i dagsläget, som bekant, inför ett flertal utmaningar. Det finns många parametrar som behöver beaktas när konkurrensen ökar samtidigt som stora förändringar sker inom energiförsörjningen. För att maskiner och apparater i en industriell process ska fungera optimalt måste de verka i en störningsfri elmiljö. Detta innebär färre driftsstopp i produktionen, förbättrad kvalitet på slutprodukten och färre haverier, vilket i sin tur innebär ökad konkurrenskraft och bättre lönsamhet. Lösningen stavas förbättrad elkvalitet.

En god elkvalitet i en anläggning innebär att eltillförseln är fri från störningar.
Det kan till exempel vara avbrott, spänningsvariationer, transienter, flimmer (flicker), övertoner, osymmetri i nätet eller reaktiv effekt.

– En säker och tillförlitlig elförsörjning är a och o för industrin. Elektrifieringen ökar samtidigt som det elektriska systemet blir allt mer komplext. Elkvaliteten blir allt viktigare i den moderna elmiljö som finns idag med nya typer av energiproduktion som vind och sol, säger Jörgen Johnsson, Business Area Manager och segmentsansvarig för industri på Hitachi Energy.

Konsekvenserna av en bristande elkvalitet

Konsekvenserna av en bristande elkvalitet kan, beroende på känsligheten hos den elektriska utrustningen, vara förödande. Det kan bland annat försämra prestandan, orsaka stopp eller avbrott i produktionen, förkorta livslängden på utrustningen och orsaka bestående skador.

– I grund och botten handlar det om ekonomi. Konsekvenserna av bristande elkvalitet kan innebära enorma kostnader. Beroende på industri kan ett stopp i produktionen bestå i allt från timmar till år. Något som direkt drabbar ens förmåga att vara konkurrenskraftig, berättar Jörgen.

“Elsystemet bör ses som en symfoniorkester”

De gemensamma målen kring minskade utsläpp inom industrin ställer höga krav på elsystemet och dess funktionalitet.

– Elsystemet bör ses som en symfoniorkester, fylld av olika instrument som ska samspela. För att nå målen är det viktigt att ha just ett helhetsperspektiv. Både i det stora och lilla behöver industrin samspela med kraftnätet. För att kombinationen av förnybar energi, energilager och energibärare som grön vätgas ska fungera behöver vi möjligheten att kunna analysera och förbättra elkvaliteten.

Samarbete för bättre elkvalitet

Produktionen och konsumtionen av el har förändrats drastiskt, vilket till största delen är positivt. Men det innebär fler utmaningar när det kommer till elkvalitet. För att möjliggöra bättre elkvalitet för såväl industrier som elnätsbolag har Hitachi Energy inlett ett samarbete med Metrum, som levererar världsledande intelligenta mätsystem för energi och elkvalitet.

– Som jag nämnde tidigare är det viktigt att ha ett helhetsperspektiv på hela systemet. Och det skapar i sin tur ett behov av att bättre förstå hur vi använder energi. Vi kan minska störningar och minska energiförluster samtidigt som vi mäter och analyserar energiflöden. I vårt samarbete med Metrum kan vi kombinera deras mätdata med våra analyser, produkter och stödtjänster och förbättra elkvaliteten inom industrin, avslutar Jörgen.

Det är med en bredd av lösningar och genom gränsöverskridande samarbeten som utmaningarna kring elkvalitet och energiomställningen i stort kan överkommas. På Scanautomatic 18 – 20 oktober tar Hitachi Energy tillsammans med Metrum plats på scen för att, genom ett antal case från verkligheten, belysa ett antal möjliga vägar för att öka konkurrenskraften inom industrin genom förbättrad elkvalitet.

Läs mer om Scanautomatic 2022.