Kraftvärmeverk fritt från kol och olja

Artikel från COWI

År 2020 planerar det kommunalägda energibolaget Mälarenergi att vara helt fria från fossila bränslen som kol och olja. Som ett led i detta kommer Mälarenergi att bygga ett sjunde kraftvärmeblock i Västerås.

Kraftvärmeverket är Sveriges största och där produceras energi både till elnätet och till fjärrvärmenätet. Block 7 kommer att använda återvunnet trä som bränsle, får en planerad kapacitet på 150 MWh (termisk effekt) och ska stå för cirka 36 procent av värmeproduktionen. När Block 7 tas i drift 2020 kommer Mälarenergi att bli oberoende av fossilt bränsle.

COWI har fått i uppdrag att projektera grundläggningen för det nya kraftvärmeverket. Projektet är uppdelat i flera delprojekt, alla dessa innehåller omfattande platsgjutna betongkonstruktioner. För att knyta samman alla delprojekten krävs ett omfattande samordningsarbete.

SONY DSC

Foto: COPYRIGHT / INFO:
© Scheiwiller Svensson Arkitektkontor: Bifogade filer innehåller verk som är skyddade enligt lagen (1960:729) om
litterära och konstnärliga verk. Den som öppnar filen ingår avtal med
skaparna av verken innebärande att i alla sammanhang då verken
publiceras eller på något annat sätt publiceras eller används, tillse att de på
verken angivna företagen eller upphovsmännen anges.